REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 4TIRES.PL


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w
tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności
Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których
przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania
ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest
nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest
także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym https://4tires.pl;
3. Sprzedawca: G.T.I. Rafał Nowatkiewicz, Szparagowa 3, 04-665 Warszawa,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G.T.I. Rafał Nowatkiewicz,
NIP: 9521905949, Regon: 140027737;
4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument,
jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do
Konsumenta;
5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca
czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w
ofercie Sprzedawcy;
7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek
złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez
Sprzedawcę;
8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą
środków komunikacji technicznej;
9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej,
umożliwiający złożenie Zamówienia.


ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą
elektroniczną – sklep internetowy.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta
komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,
dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty
elektronicznej.
4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym.
5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla
korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca
podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.


ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.


ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ


§ 1. Towary
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.
Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w
Sklepu.
2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając
wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób
zapłaty i dostawy.
3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie
akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania
informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego
dnia roboczego.
5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie
przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca
wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
Zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni
roboczych.


§ 3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych
polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów,
o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia
przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi
kurierskie) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów
może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o
wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja
Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym
Sklepu;
2. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność
bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po
przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go
Klientowi wraz z Towarem.


§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile
Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej INPOST. Wysyłka realizowana za
pośrednictwem firmy kurierskiej realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać
automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia
kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.


ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą
korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na
Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa
się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem
nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada
z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
jednego roku od dnia wydania Towaru.
ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres
Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także
poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy:
info@4tires.com.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie
Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli
Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni,
uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania
zgodnie z żądaniem Konsumenta.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.


ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami
lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z
zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
wersję Regulaminu obowiązującą
w chwili złożenia Zamówienia.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd
właściwy według odpowiednich przepisów.

XTa strona korzysta z plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich użycie.